Jedinej strach

Když Bůh se nedá znát,
nikdo Ho nepozná.
O tom je tenhle svět –
domnělá svoboda.

Když skryje se světlo,
aby tma byla,
dá se snad říct,
že její je síla?

Když skryje se sám,
Ten, kdo je světlem…
jen pak bych se bál – aby až vrátí se,
vidět mně chtěl, soudit mě odmítl a nazval mě bratrem…a osvobodil ty, kteří byli strachem ze smrti drženi po celý život v otroctví. (CSP Židům 2:15)

A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte toho, kdo může i duši i tělo zahubit v Gehenně. (Matouš 10:28 CSP)

Skutky apoštolské 17,28 (ČSP): Neboť ,v něm žijeme, pohybujeme se a jsme‘, jak to řekli i někteří z vašich básníků: ,Vždyť jsme i jeho rod.‘

Přísloví 1,22–23 (ČSP): Dokdy budou prostoduší milovat prostoduchost, posměvači si budou libovat v posmívání a hlupáci budou nenávidět poznání? Obraťte se, když vás kárám! Hle, vyleji na vás svého ducha, dám vám poznat svá slova.

Jeremjáš 29,11–14 (ČSP): Vždyť já znám úmysly, které s vámi zamýšlím, je Hospodinův výrok. Úmysly o pokoji a ne o zlu, abych vám dal budoucnost a naději. Když mě budete volat, půjdete a budete se ke mně modlit, vyslyším vás. Když mě budete hledat, naleznete mě, pokud mě budete hledat celým svým srdcem. Dám se vám nalézt, je Hospodinův výrok.

“Já jsem učil Efrajima chodit, ( bral ho na své paže, ) ale nepoznali, že jsem je uzdravil já. Táhl jsem je lidskými provazy, pouty lásky, byl jsem pro ně jako ten, kdo nadlehčuje jho na jejich čelistech, nakláněl jsem se k nim a krmil je. Ne! Navrátí se do egyptské země a jeho králem bude Asýrie, protože se odmítli obrátit. V jeho městě bude řádit meč, bude ničit jeho žvanily, pohltí je za jejich rady. Můj lid se drží odvrácení ode mě, společně volají k Baalovi, ale on je nevyvýší. Jak bych tě mohl vydat, Efrajime? Jak bych tě mohl předat, Izraeli? Jak bych tě mohl vydat jako Admu? Jak bych s tebou mohl učinit to co se Sebójimem? Mé srdce se ve mně změnilo, je vzbuzen všechen můj soucit. Nevykonám svůj planoucí hněv, nezničím znovu Efrajima, protože já jsem Bůh, a ne člověk, Svatý uprostřed tebe, nepřijdu s hněvem.” (CSP Ozeáš 11:3-9)

Druhý Korintským 5,19 (ČSP): Neboť Bůh byl v Kristu, když smiřoval svět se sebou a nepočítal lidem jejich provinění, a uložil v nás to slovo smíření.


Matouš 5:13-16
2. Samuelova 7
Matouš 10
Job 34
Žalm 139
Jan 10

Hudba a poezie Napsat komentář


Napsat komentář:

Váš email nebude zveřejněn. Povinná pole jsou označena *

*
*

Daniel Král