Jen ty…

Nedostávám příležitost,
aby mne krásné ženy, poznaly.
Tak vzácně, mě maj rády jen ty,
které mi, Bůh ví proč, jí nechaly…


Neboť nenávidím propuštění, praví Hospodin, Bůh Izraele, a toho, kdo přikrývá násilí na svém oděvu, praví Hospodin zástupů. Mějte se na pozoru ve svém duchu a nebuďte nevěrní. (CSP Malachiáš 2:16)

Hle, vyryl jsem si tě do dlaní: tvé hradby jsou ustavičně přede mnou. (CSP Izaiáš 49:16)

Potom řekl Tomášovi: „Vztáhni svůj prst sem a pohleď na mé ruce, vztáhni svou ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ (CSP Jan 20:27)

On zjevuje hlubiny a věci ukryté. Ví, co je v temnotě; s ním však přebývá světlo. (CSP Daniel 2:22)

Skryté věci patří Hospodinu, našemu Bohu, odhalené pak nám a našim synům až navěky, abychom plnili všechna slova tohoto zákona. (CSP Deuteronomium 29:28)

Je napsáno: ‚Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu.‘ (CSP 1. Korintským 1:19)

Běda těm, kdo vymýšlejí špatnosti a páchají zlo na svých ložích. Provedou ho za svítání, neboť je to v jejich moci. Dychtí po polích a uchvacují je, po domech a zabírají je; utlačují člověka i jeho dům, muže a jeho dědictví. Proto Hospodin praví toto: Hle, zamýšlím proti této čeledi zlo, otrocké jho, ze kterého nevytáhnete své šíje. Nebudete chodit povýšeně, neboť to bude zlá doba. V onen den pronesou o vás pořekadlo, budou hořce bědovat a říkat: Jsme zcela zničeni. Podíl mého lidu proměnil. Jak to, že mi ho odebral a mé pole rozdělil odpadlíkům? Proto nebudeš mít nikoho, kdo by v Hospodinově shromáždění házel los o svůj díl. Neprorokujte, prorokují, neprorokujte takové věci. Potupa nás nezasáhne. Má se říkat toto, dome Jákobův? Došla Hospodinu trpělivost? Cožpak jsou toto jeho činy? Což nejsou mé záměry dobré vůči tomu, kdo žije správně? Můj lid nedávno povstal jako nepřítel. Svlékáte plášť z oděvu těch, kdo bezstarostně procházejí, těch, kdo se navracejí z boje. Ženy mého lidu vyháníte z jejich rozkošných domovů, jejich děti připravujete navěky o mou důstojnost. Vstaňte a odejděte, neboť toto není místo odpočinku kvůli nečistotě, která přináší zkázu, naprostou zkázu. Kdyby někdo plácal do větru a lhal: Budu ti prorokovat o víně a o pivu, to by byl prorok pro tento lid! Jistě posbírám Jákoba, tebe celého, jistě shromáždím ostatek Izraele. Dám ho pospolu jako ovce do ohrady, jako stádo na pastvinu; bude se to hemžit lidmi. Ten, kdo proráží cestu, vytáhne před nimi. Prorazí, projdou bránou a vyjdou skrze ni. Jejich král půjde před nimi, Hospodin v jejich čele. (CSP Micheáš 2:1-13)

Už vás nenazývám otroky, protože otrok neví, co činí jeho pán; nazval jsem vás přáteli, protože jsem vám oznámil všechno, co jsem uslyšel od svého Otce. (CSP Jan 15:15)

zdroje:
BIBLE, Micheáš, druhá kapitola atd…

Hudba a poezie Napsat komentář


Napsat komentář:

Váš email nebude zveřejněn. Povinná pole jsou označena *

*
*

Daniel Král