Panika

Posraní z malinkejch breberek,
skupujem zásoby baterek.
Boha se nikdo z nás nebojí,
bez víry, radši jsme v prdeli…


Větší bude budoucí sláva tohoto domu nežli první, praví Hospodin zástupů; na tomto místě ( způsobím pokoj, ) je výrok Hospodina zástupů. (CSP Aggeus 2:9)

Neboť kdo by chtěl svou duši zachránit, zahubí ji; kdo by však svou duši zahubil kvůli mně, nalezne ji. Vždyť co člověku prospěje, získá-li celý svět, ale uškodí své duši? Anebo co dá člověk výměnou za svou duši? Syn člověka má přijít v slávě svého Otce se svými anděly, a tehdy odplatí každému podle jeho jednání. ( CSP Matouš 16:25-27 )

Mé oko se neslituje ani nebudu mít soucit. Naložím s tebou podle tvých cest a tvé ohavnosti budou uprostřed tebe. I poznáte, že já Hospodin jsem ten, kdo bije. ( CSP Ezechiel 7:9)

První Samuelova 2,6–10 (ČSP): Hospodin usmrcuje i oživuje, přivádí do podsvětí i vyvádí z něj. Hospodin činí chudým i zbohacuje, ponižuje i povyšuje. Pozvedá chudého z prachu, vytahuje nuzného ze smetiště, aby je posadil se šlechtici a dal jim do dědictví slavný trůn. Neboť Hospodinu patří sloupy země, na ně položil svět. Chrání nohy svých věrných, ale ničemové zahynou v temnotě, neboť člověk nezvítězí vlastní silou. Ti, kdo vedou při s Hospodinem, budou otřeseni, zahřmí proti nim z nebes, Hospodin bude soudit končiny země, dá sílu svému králi a vyvýší roh svého pomazaného.

Neboť kdo by chtěl svou duši zachránit, zahubí ji; kdo by však svou duši zahubil kvůli mně, nalezne ji. Vždyť co člověku prospěje, získá-li celý svět, ale uškodí své duši? Anebo co dá člověk výměnou za svou duši? (CSP Matouš 16:25-26)

Ale jak je napsáno: ‚Co oko nevidělo a ucho neslyšelo a na lidské srdce nevstoupilo, to Bůh připravil těm, kdo ho milují.‘ (CSP 1. Korintským 2:9)

Ať vás tedy nikdo nesoudí pro pokrm a pro nápoj nebo kvůli svátku, novoluní nebo sobotám. To všechno je stín budoucích věcí, ale skutečnost je Kristus. Ať vás nepřipraví o vítěznou cenu nikdo, kdo si libuje v poníženosti a uctívání andělů, kdo se nechá unášet tím, co viděl, bezdůvodně se nadýmá pod vlivem svého tělesného smýšlení a nedrží se hlavy, z níž celé tělo, podporováno a drženo pohromadě klouby a spoji, roste Božím růstem. (CSP Kolossenským 2:16-19)

Jeden řekl muži oděnému lněným oděvem nahoře nad vodami v řečišti: Za jak dlouho nastane konec těch podivuhodností? Pak jsem slyšel onoho muže oděného lněným oděvem nahoře nad vodami v řečišti, jak pozdvihl pravici i levici k nebesům a přisáhl při Věčně živém, že k určené době, dobám a polovině, a až skončí tříštění ruky svatého lidu, toto vše pomine. Já jsem to sice slyšel, ale nechápal, a proto jsem řekl: Pane můj, co přijde koncem těch věcí? Nato mi odvětil: Běž, Danieli, neboť ta slova jsou uzavřena a zapečetěna až do času konce. Mnozí budou čištěni a běleni a tříbeni. Zatímco ničemové budou jednat ničemně a žádní ničemové nic nepochopí, ti rozumní však pochopí. (CSP Daniel 12:6-10)

Když vzhlédl, uviděl, jak bohatí vhazují své dary do pokladnice. Uviděl také jednu chudou vdovu, jak tam hází dvě drobné mince, a řekl: „Vpravdě vám pravím, že tato chudá vdova hodila více než všichni ostatní. Neboť ti všichni v hodili k Božím darům ze svého přebytku, tato však v hodila ze svého nedostatku celé svoje živobytí. “ Když někteří mluvili o chrámu, že je vyzdoben krásnými kameny a obětními dary, řekl: „Přijdou dny, ve kterých z toho, co vidíte, zde nezůstane kámen na kameni, který nebude stržen.“ Otázali se ho: „Učiteli, kdy to bude? A jaké bude znamení, až se to začne dít?“ Řekl: „Dávejte si pozor, abyste nebyli svedeni. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: ‚Já jsem‘ a ‚ten čas je tu‘. Nechoďte za nimi. Když byste uslyšeli o válkách a nepokojích, nevyděste se. Neboť to musí nejprve nastat, ale konec nebude hned.“ Potom jim říkal: „Povstane národ proti národu a království proti království, budou veliká země třesení a na různých místech hlad a mor, budou hrůzy a veliká znamení z nebe. Avšak před tím vším vztáhnou na vás ruce a budou vás pronásledovat, vydávajíce vás do synagog a do vězení, budete pro mé jméno předváděni před krále a vladaře. To vám bude svědectvím. Uložte si tedy do svých srdcí, abyste se předem nepřipravovali, jak se budete hájit. Neboť já vám dám řeč a moudrost, které nebudou moci odolat ani ji vyvrátit žádní vaši protivníci. Vydají vás i rodiče, bratři, příbuzní a přátelé a někteří z vás budou usmrceni. A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno. Ale ani vlas z vaší hlavy se určitě neztratí. Svou trpělivostí získejte své duše.“ „Když uvidíte, že Jeruzalém je obkličován vojsky, tehdy vězte, že se přiblížilo jeho zpustošení. Pak ti, kdo jsou v Judsku, ať utíkají do hor, a ti, kdo jsou v jeho středu, ať vyjdou, a kteří jsou na venkově, ať do něho nevcházejí, protože toto jsou dny trestu, aby se naplnilo všechno, co je napsáno. Běda těhotným a kojícím v oněch dnech! Neboť bude veliká tíseň na zemi a hněv proti tomuto lidu. Padnou ostřím meče a jako zajatci budou odvedeni mezi všecky národy, a po Jeruzalému budou šlapat národy, dokud se nenaplní jejich čas. “ „A budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných před řevem a vlnobitím moře. Lidé budou omdlévat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět; neboť mocnosti nebes se zatřesou. A potom uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, protože se přibližuje vaše vykoupení.“ A řekl jim podobenství: „Podívejte se na fíkovník a na všechny ostatní stromy. Když vidíte, že již vypučely, sami víte, že léto je již blízko. Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že je blízko Boží království. Amen, pravím vám, že určitě nepomine ono pokolení, dokud se toto všechno nestane. Nebe a země pominou, ale má slova jistě nepominou.“ „Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena flámováním, opilstvím a starostmi každodenního života a onen den na vás nepřišel náhle jako past. Neboť přijde na všechny, kteří přebývají na povrchu celé země. Bděte a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se má dít, a postavit se před Syna člověka.“ Ve dne učil v chrámě, ale v noci vycházel a zůstával na hoře zvané Olivová. A všechen lid k němu časně zrána přicházel, aby ho v chrámě poslouchal. (CSP Lukáš 21:1-38)

Mysl upevněnou v tobě budeš střežit dokonalým pokojem, protože tobě důvěřuje. Důvěřujte Hospodinu až navěky, protože v Hospodinu, v Hospodinu je skála věků. Vždyť sehnul obyvatele výšiny — město, které je vyvýšené, sníží, sníží je až k zemi, srazí je až do prachu; pošlape je noha, nohy chudého, kroky chudáků. Cestou spravedlivého je poctivost; ó, Přímý, ty budeš urovnávat stezku spravedlivého! Také na cestě tvých soudů, Hospodine, očekáváme na tebe; po tvém jménu a po tvém připomenutí touží naše duše. Toužím po tobě v noci celou svou duší, hledám tě ve svém nitru celým svým duchem. Vždyť když se dějí tvé soudy na zemi, obyvatelé světa se učí spravedlnosti. Když se udílí milost ničemovi, nenaučí se spravedlnosti; v zemi správných způsobů bude páchat bezpráví a na Hospodinovu důstojnost nebude hledět. Hospodine, tvá ruka je pozdvižena, ale oni to nevidí; uvidí a budou zahanbeni pro horlivost tvého lidu, nadto tvé protivníky stráví oheň. Hospodine, ty nám uchystáš pokoj; vždyť i všechna naše díla jsi udělal za nás. (CSP Iz 26:3-12)

Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pánu Ježíši a o lásce ke všem svatým, nepřestávám za vás děkovat, ( když se [ o vás ] zmiňujeme ) na svých modlitbách, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal Ducha moudrosti a zjevení v pravém poznání jeho samého a osvícené oči srdce, abyste věděli, jaká je naděje v jeho povolání, jaké je bohatství slávy jeho dědictví ve svatých a jak nesmírná je velikost jeho moci vůči nám, kteří věříme ( v souladu s působením ) převahy jeho síly. Tu uplatnil v Kristu, když jej vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad každou vládu i autoritu i mocnost i panstvo a nad každé jméno, které je jmenováno nejenom v tomto věku, ale i v budoucím. (CSP Efezským 1:15-21)

Ježíš jí řekl: “Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít.

List Hebrejum 2,15 (ČSP): osvobodil ty, kteří byli strachem ze smrti drženi po celý život v otroctví.

A trpělivost našeho Pána považujte za záchranu, jak vám to napsal i náš milovaný bratr Pavel podle moudrosti, která mu byla dána, a jak to napsal i ve všech dalších listech, v nichž o tom mluví. Jsou v nich některé těžko srozumitelné věci, které neučení a neupevnění lidé překrucují, jako i ostatní Písma, ke své vlastní záhubě. Ale vy, milovaní, protože to víte předem, chraňte se, abyste nebyli svedeni bludem bezuzdných lidí a neodpadli od vlastního pevného základu. Rosťte v milosti a poznání našeho Pána a Zachránce Ježíše Krista. Jemu buď sláva i nyní a až do dne věčnosti. [ Amen ]. (CSP 2. Petrův 3:15-18)

Hospodin se pak Satana zeptal: Zdali sis všiml mého otroka Jóba? Neboť není jemu podobného na zemi, muže bezúhonného a přímého, bohabojného a odvracejícího se od zlého. Stále se drží své bezúhonnosti, i když jsi mne podnítil proti němu, abych jej bezdůvodně pohltil. Satan však Hospodinu odpověděl. Řekl: Kůži za kůži, ale vše, co člověk má, dá za svou duši. Avšak vztáhni nyní svou ruku a zasáhni až k jeho kosti a k jeho masu; určitě ti bude do tváře zlořečit. Tu Hospodin Satanovi řekl: Hle, ( je ve tvé ruce; ) avšak zachovej jeho duši. Satan pak odešel z Hospodinovy přítomnosti a ranil Jóba zlými vředy od paty až k hlavě. A on si vzal střep, aby se jím drápal, a když seděl v popelu, jeho žena mu řekla: Ty se stále držíš ( své bezúhonnosti? ) Zlořeč Bohu a zemři! Odpověděl jí však: Mluvíš, jako by promlouvala jedna z bláznivých žen. Což budeme přijímat od Boha dobré, a zlé přijímat nebudeme? V tom všem Jób nezhřešil svými rty. (CSP Job 2:3-10)

Kdo věří v Syna Božího, má to svědectví v sobě. Kdo nevěří Bohu, učinil ho lhářem, protože neuvěřil svědectví, které Bůh vydal o svém Synu. (CSP 1. Janův 5:10)

Neboť ( Bůh byl v Kristu, když smiřoval ) svět se sebou a nepočítal lidem jejich provinění, a uložil v nás to ( slovo smíření. ) Jsme tedy Kristovi vyslanci a Bůh jako by vás skrze nás vyzýval. ( Na místě Kristově ) prosíme: Smiřte se s Bohem. (CSP 2. Korintským 5:19-20)

Marka 11,22–23 (ČSP): 22 Ježíš jim na to řekl: „Mějte víru Boží. 23 Amen, pravím vám, že kdo by řekl této hoře: ,Zvedni se a vrhni se do moře‘ a nezapochyboval by ve svém srdci, ale věřil by, že co říká, se děje, bude to mít.

Matouše 14,28–32 (ČSP): Petr mu odpověděl: „Pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodě!“ 29 On řekl: „Pojď!“ Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodě a přišel k Ježíšovi. 30 Ale když viděl[silný] vítr, dostal strach. Začal tonout a vykřikl: „Pane, zachraň mě!“ 31 Ježíš hned vztáhl ruku, zachytil ho a řekl mu: „Malověrný, proč jsi zapochyboval?“ 

Znovu jsem viděl pod sluncem, že běh nezáleží na rychlých a boj nezáleží na hrdinech, ani chléb nezáleží na moudrých, ani bohatství nezáleží na rozumných a ani milost nezáleží na vzdělaných. Čas a nahodilost je totiž postihne všechny. Vždyť ( člověk ani nepozná svůj čas; ) jako ryby, které jsou chyceny ve zhoubné síti, a jako ptáci, chycení do pasti. Jako oni i lidští synové jsou polapeni ve zlý čas, jakmile na ně náhle připadne. (CSP Kazatel 9:11-12)

První Korintským 13,2 (ČSP): A kdybych měl proroctví a znal všechna tajemství a měl všechno poznání a kdybych měl veškerou víru, takže bych přemisťoval hory, ale lásku bych neměl, nic nejsem.

První list Janův 4,8 (ČSP): Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.

2. Královská 19

Žalm 91
Žalm 118
Jan 17
Abakuk 3
Přísloví 31
Daniel 2
1.Tessalinocenským 5

Postřehy Napsat komentář


Napsat komentář:

Váš email nebude zveřejněn. Povinná pole jsou označena *

*
*

Daniel Král