Pomatenec

Sám proti sobě,
modlím se k Bohu.
Sám proti srdci,
chovám svou zlobu.Ezechiel 6,9 (ČSP): Pak si na mě ti z vás, kdo uniknou , vzpomenou mezi národy, kam byli vzati do zajetí, jak jsem byl zdrcen jejich smilnícím srdcem, které se ode mne odvrátilo, a jejich očima smilnícíma s jejich bůžky, a zhnusí se sami sobě pro zlo, které spáchali všemi svými ohavnostmi.

Chrání nohy svých věrných, ale ničemové zahynou v temnotě, neboť člověk nezvítězí vlastní silou. (1 Samuel 2:9 CSP)

Jeremjáš 17,9–10 (ČSP): Srdce je lstivé nade vše, je nevyléčitelné. Kdo mu porozumí? Já, Hospodin, zkoumám srdce a zkouším ledví, abych každému dal podle jeho cest, podle ovoce jeho činů.

Přísloví 23,31–33 (ČSP): Nedívej se na víno, jak je rudé, jak jiskří v poháru a hladce klouže dolů. Nakonec uštkne jako had, kousne jako zmije. Tvoje oči uvidí divné věci a tvé srdce bude mluvit obojace.

Kazatel 9,7–10 (ČSP): Jdi, jez v radosti svůj chléb a pij v dobrém rozmaru své víno, protože Bůh dávno našel zalíbení ve tvém díle. Ať je tvé roucho v každé době bílé a na tvé hlavě ať není nedostatek oleje. Užívej života se ženou, kterou sis zamiloval, po všechny dny tvého marného života, které ti Bůh dal pod sluncem, všechny dny tvé marnosti, protože to je tvůj podíl ze života a ze tvé námahy, když se namáháš pod sluncem. Všechno, co se ti naskytne udělat, dělej celou svou silou, protože není žádná činnost ani úmysl ani poznání ani moudrost v podsvětí, kam odcházíš.

Kazatel 9,3–4 (ČSP): Na všem, co se  děje pod sluncem, je zlé to, že všichni mají stejný úděl, a pak i to, že srdce lidských synů je plné zla. Po celý život mají v srdci ztřeštěnost a potom odcházejí k mrtvým. Ten totiž, kdo bude připojen ke všem živým, má naději.

Přísloví 4,23 (ČSP): Víc než cokoliv jiného střež své srdce, protože z něj vycházejí prameny života.

Matouše 15,17–20 (ČSP): Nerozumíte, že všechno, co vchází do úst, jde do břicha a vypouští se do záchodu? Co však z úst vychází, vystupuje ze srdce, a to znečišťuje člověka. Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilstva, krádeže, lživá svědectví, urážky. To jsou věci, které člověka znečišťují; ale jíst neomytýma rukama člověka neznečišťuje.“

První list Janův 3,18–20 (ČSP): Dítky, nemilujme slovem ani jazykem, ale v skutku a v pravdě. Podle toho poznáme, že jsme z pravdy, a tak před ním upokojíme své srdce, i když by nás naše srdce odsuzovalo;

Kazatel 7,16–18 (ČSP): Nebuď příliš spravedlivý a nepočínej si nadmíru moudře. Nač se budeš ničit? Nejednej příliš ničemně a nebuď blázen. Proč bys měl zemřít mimo svůj čas? Bude dobré, když se tohoto přidržíš a ani tamto neopustíš, protože kdo se bojí Boha, vyjde z toho obojího.

První list Timoteovi 5,23 (ČSP): Nepij už jen vodu, ale kvůli [svému] žaludku a kvůli svým častým nemocem užívej trochu vína.

První Korintským 6,12–14 (ČSP): Všechno mohu, ale ne všechno je užitečné; všechno mohu, ale ničím se nedám ovládnout. Pokrmy jsou pro břicho a břicho pro pokrmy. Bůh však zničí jedno i druhé. Tělo však nenáleží smilstvu, nýbrž Pánu, a Pán tělu. A Bůh i Pána vzkřísil a vzkřísí i vás svou mocí.

List Galatským 6,3 (ČSP): Myslí-li si totiž někdo, že je něco, ačkoli nic není, klame sám sebe.

První Korintským 11,31–33 (ČSP): Kdybychom rozsuzovali sami sebe, nebyli bychom souzeni. Když jsme však souzeni od Pána, jsme vychováváni, abychom nebyli odsouzeni spolu se světem.

Římanům 3,4–6 (ČSP): Naprosto ne! Ale ať je Bůh pravdivý a každý člověk lhář, jak je napsáno: ,Abys byl shledán spravedlivým ve svých slovech a zvítězil, když tě soudí.‘ Jestliže však naše nepravost prokazuje Boží spravedlnost, co řekneme? Není Bůh nespravedlivý, když nás stíhá hněvem? Mluvím teď po lidsku. Naprosto ne! Vždyť jak by pak Bůh mohl soudit svět?

Druhý list Petrův 1,19–20 (ČSP): A máme ještě pevnější prorocké slovo. Dobře činíte, že se ho držíte jako světla, které svítí v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka nevzejde ve vašich srdcích. Toto především vězte, že žádné proroctví Písma není záležitostí vlastního výkladu.

souvislosti:
Bible

Hudba a poezie Napsat komentář


Napsat komentář:

Váš email nebude zveřejněn. Povinná pole jsou označena *

*
*

Daniel Král