Porozumění

Zlo mě rozčiluje, krása dojímá.
Mít tak u toho, koho objímat. . .


“Samuel řekl lidu: Nebojte se! Spáchali jste sice všechno toto zlo; avšak neodvracejte se od Hospodina, ale služte Hospodinu celým svým srdcem. Neodvracejte se, abyste šli za marnostmi, které neprospějí ani nevysvobodí, protože jsou to marnosti. Vždyť kvůli svému velkému jménu Hospodin nezanechá svůj lid, neboť Hospodin se odhodlal učinit si z vás svůj lid. Co se mě týče, ať je ode mě vzdáleno to, abych hřešil proti Hospodinu a přestal se za vás modlit. Budu vás učit dobré a přímé cestě. Jen se bojte Hospodina a služte mu věrně celým svým srdcem. Vždyť se podívejte, co velkého s vámi učinil. Jestliže však budete stále páchat zlo, budete smeteni jak vy, tak i váš král.” (CSP 1. Samuelova 12:20-25)

“A my vám hlásáme radostnou zvěst, že to zaslíbení, které dostali naši otcové, splnil Bůh nám, jejich dětem, když vzkřísil z mrtvých Ježíše, jak je to i napsáno v druhém Žalmu: “Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil.” A to, že jej vzkřísil z mrtvých, aby se již více nenavracel do zkázy, řekl takto: “Dám vám svaté a věrné věci Davidovy.” Proto i na jiném místě praví: “Nedáš svému Svatému uvidět zkázu.” David totiž, když posloužil vlastnímu pokolení Boží vůlí, usnul, byl připojen ke svým otcům a uviděl zkázu. Ten však, kterého Bůh vzkřísil z mrtvých, neuviděl zkázu. Budiž vám tedy známo, muži bratři, že skrze něho se vám zvěstuje odpuštění hříchů. Od všeho, od čeho jste nemohli být ospravedlněni v zákoně Mojžíšově, je v něm ospravedlňován každý, kdo věří.” (CSP’09 Skutky 13:32-39)

“Cožpak bude někdo učit Boha poznání, když on bude vznešené soudit? Jeden zemře ve své naprosté bezúhonnosti, je úplně bezstarostný a spokojený. Plné mléka jsou jeho dížky a do jeho kostí nasákl morek. Jiný pak zemře s hořkostí v duši aniž se nasytil dobrem. Ulehnou společně do prachu a pokryjí je larvy. Inu, poznal jsem vaše úmysly a plány, jak se mnou chcete násilně jednat. Vždyť říkáte: Kde je dům šlechtice a kde je stan s příbytky ničemů? Cožpak jste se nezeptali těch, kdo prochází kolem? Snad nebudete popírat jejich znamení: Ano, zlý bude ušetřen v den pohromy, budou odneseni v den zuřivosti. Kdo mu vytkne jeho jednání do očí a kdo mu odplatí za to, co on spáchal? On pak bude odnesen k hrobům a nad jeho rovem se bude bdít. Hroudy v údolí jsou mu sladkými, potáhne se za ním každý člověk, bezpočet jich bylo před ním. Jak mě potom chcete potěšit marností? A vaše odpovědi — zůstala jen věrolomnost.” (CSP Job 21:22-34)


Hudba a poezie Napsat komentář


Napsat komentář:

Váš email nebude zveřejněn. Povinná pole jsou označena *

*
*

Daniel Král