Souvislosti v Bibli #21

Vyjděte z něho, můj lide! Zachraňte každý svou duši před Hospodinovým planoucím hněvem. Vaše srdce ať neochabne, nebojte se zprávy, která je slyšet v zemi! V jednom roce přijde jedna zpráva a v dalším roce další zpráva; v zemi bude násilí, vládce proti vládci. (Jeremiáš 51:45-46 CSP)

Zástupům, které vycházely, aby se od něho daly pokřtít, říkal: “Plemeno zmijí! Kdo vám ukázal, jak utéci před nadcházejícím hněvem? Vydávejte tedy ovoce svědčící o pokání a nezačínejte si říkat: “Náš otec je Abraham.” Neboť vám pravím, že Bůh může Abrahamovi vzbudit děti z těchto kamenů. A sekera už je přiložena ke kořeni stromů. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.” Zástupy se ho ptaly: “Co tedy máme dělat?” Odpověděl jim :“Kdo má dvě košile, ať dá tomu, který nemá, a kdo má co k jídlu, ať činí podobně.” Přišli i celníci, aby byli pokřtěni, a řekli mu: “Učiteli, co máme dělat?” On jim řekl: “Nevybírejte víc, než je vám nařízeno.” Ptali se ho i vojáci: “A co bychom měli udělat my?” Řekl jim: “Nikoho neolupujte ani nevydírejte, a buďte spokojeni se svým žoldem.” (Lukáš 3:7-14 CSP)

Druhý Korintským 6,14–7,1 (ČSP): Nebuďte zapřaženi do cizího jha s nevěřícími. Neboť co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké je společenství světla s tmou? Jaký je souzvuk Krista s Belialem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím? Jaké spojení svatyně Boží s modlami? Neboť vy jste svatyní Boha živého, jak řekl Bůh: ,Budu bydlet uprostřed nich a procházet se mezi nimi, a budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.‘ Proto ,vyjděte z jejich středu a oddělte se,‘ praví Pán, ,a nečistého se nedotýkejte; a já vás přijmu a budu vám Otcem a vy mi budete syny a dcerami‘, praví Pán Všemohoucí. Když tedy máme tato zaslíbení, milovaní, očisťme se od každé poskvrny těla i ducha, dokonávajíce své posvěcení v bázni Boží.

První Korintským 5,9–13 (ČSP): Napsal jsem vám v dopise, abyste se nesměšovali se smilníky; nemíním však všeobecně se smilníky tohoto světa nebo s chamtivci, lupiči a modláři, neboť to byste museli z tohoto světa vyjít. Napsal jsem vám však, abyste se nesměšovali s tím, kdo si říká bratr, a přitom je smilník nebo chamtivec nebo modlář nebo utrhač nebo opilec nebo lupič; s takovým ani nejezte. Proč bych měl soudit i ty, kdo jsou mimo nás? Nesoudíte snad vy ty, kdo jsou uvnitř? Ty, kdo jsou mimo, bude soudit Bůh. Odstraňte toho zlého ze svého středu!

Postřehy Napsat komentář


Napsat komentář:

Váš email nebude zveřejněn. Povinná pole jsou označena *

*
*

Daniel Král