Souvislosti v Bibli #3 – Poznání

A kdybych měl proroctví a znal všechna tajemství a měl všechno poznání a kdybych měl veškerou víru, takže bych přemisťoval hory, ale lásku bych neměl, nic nejsem.
1 Korintským 13:2

Kdo by vyznal, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu. A my jsme uvěřili a poznali lásku, kterou Bůh má k nám. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm.
1 Jan 4:15-16

Ježíš řekl Dvanácti: “I vy chcete odejít?” Šimon Petr mu odpověděl: “Pane, ke komu půjdeme? Máš slova věčného života a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi [Kristus , ] ten Svatý Boží. ”
Jan 6:67-69

Bez poznání jistě není touha dobrá, kdo je ukvapený, hřeší.
Přísloví 19:2

Kdo tedy umí činit dobré, ale nečiní, má hřích.
Jakub 4:‬17

Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.
1. Janův 4:8

Kvůli svému jménu zdržuji svůj hněv a pro svou chválu se vůči tobě krotím, abych tě nevyhladil. Hle, přečistil jsem tě, ale ne jako stříbro, vyzkoušel jsem tě v peci soužení. Kvůli sobě, kvůli sobě samému to učiním, vždyť jak může být [mé jméno] znesvěcováno? Svou slávu jinému nedám.
Izaiáš 48:9-11

Doplněno 14.2.2019: Skutky apoštolské 17,24–28 (ČSP): Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, je pánem nebe i země a nebydlí ve svatyních zhotovených rukou ani si nedává sloužit lidskýma rukama, jako by něco potřeboval; on dává všem život, dech i všechno. Učinil z jedné krve všechno lidstvo, aby přebývalo na celém povrchu země; ustanovil jim nařízená období a hranice jejich přebývání, aby hledali Boha, zda by se jej snad mohli dotknout a nalézt ho, a přece není od nikoho z nás daleko. Neboť ,v něm žijeme, pohybujeme se a jsme‘, jak to řekli i někteří z vašich básníků: ,Vždyť jsme i jeho rod.‘Postřehy Napsat komentář


Napsat komentář:

Váš email nebude zveřejněn. Povinná pole jsou označena *

*
*

Daniel Král