souvislosti v Bibli #5: Job a Davidův žalm

Jób 31,9–15 (ČSP): Jestliže se mé srdce dalo přivábit k cizí ženě a číhal jsem u vchodu svého bližního, ať má žena jinému mele a jiní ať se nad ní sklánějí. Vždyť je to hanebnost, zvrácenost hodná odsouzení. Neboť je to oheň, který stravuje až k zahynutí, vykoření všechnu mou úrodu. Pohrdnu-li právem svého otroka či své otrokyně v jejich sporu se mnou, co udělám, až Bůh povstane? Až mě navštíví, co mu odpovím? Cožpak ten, který učinil v nitru mě, neučinil i jej? Což nás tentýž nepřipravil v lůně?

Římanům 2:17-24: Jestliže se však nazýváš Židem, spoléháš na Zákon a chlubíš se Bohem, poznáváš jeho vůli a vyučován ze Zákona rozpoznáváš to, na čem záleží; jsi o sobě přesvědčen, že jsi vůdcem slepých, světlem těch, kteří jsou ve tmě, vychovatelem nerozumných, učitelem nedospělých, maje v Zákoně ztělesnění poznání a pravdy — ty tedy učíš druhého, a sám sebe neučíš? Ty hlásáš, že se nemá krást, a kradeš? Ty říkáš, že se nemá cizoložit, a cizoložíš? Ty si ošklivíš modly, a věci z jejich chrámů bereš? Ty, který se chlubíš Zákonem, přestupováním Zákona zneuctíváš Boha? Neboť kvůli vám je jméno Boží mezi národy v opovržení, jak je napsáno.

CSP 1. Janův 1:6: Řekneme-li, že s ním máme společenství, a přitom chodíme v temnotě, lžeme a nečiníme pravdu.

Deuteronomium 8,5 (ČSP): Věz tedy ve svém srdci, že tak jako člověk vychovává svého syna, tak Hospodin, tvůj Bůh, vychovává tebe.

Jób 34,14–16 (ČSP): Kdyby zaměřil svou pozornost jen na sebe a vzal zpět k sobě svého ducha a svůj dech, všechno tvorstvo by společně naposled vydechlo a člověk by se obrátil v prach.

Žalmy 69:6-7 CSP: Bože, ty znáš mou pošetilost; má provinění ti nejsou skryta. Kéž se kvůli mně nestydí ti, kdo na tebe očekávají, Panovníku, Hospodine zástupů, kéž se nehanbí kvůli mně ti, kdo hledají tebe, Bože Izraele.

Žalmy 69:33 CSP: Uvidí to pokorní a budou se radovat. Vy, kdo hledáte Boha, vaše srdce bude žít!

bible.com

Postřehy Napsat komentář


Napsat komentář:

Váš email nebude zveřejněn. Povinná pole jsou označena *

*
*

Daniel Král