ČlánkyKultura

Supertramp – Lord is it mine (překlad EN-CZ)

youtube nahled
Lyrics / text :

I know that there’s a reason why I need to be alone
You show me there’s a silent place that I can call my own
Is it mine
Oh Lord is it mine
You know I get so weary from the battles in this life
And there’s many times it seems that you’re the only hope in sight
Is it mine
Oh Lord is it mine

When everything’s dark
And nothing seems right
There’s nothing to win
And there’s no need to fight

I never cease to wonder at the cruelty of this land
But it seems a time of sadness is a time to understand
Is it mine
Oh Lord is it mine

When everything’s dark
And nothing seems right
You don’t have to win
And there’s no need to fight

If only I could find a way to feel your sweetness through the day
The love that shines around me could be mine
So give us an answer won’t you
We know what we have to do
There must be a thousand voices trying to get through

Vím, že existuje důvod, proč musím být sám…
Ukážeš mi tiché místo, které mohu nazvat svým vlastním.
Je moje…
Ó Pane, je moje…

Víš, že jsem tak unavený z bitev v tomto životě…
A mnohokrát je vidět, že jsi jediná naděje v dohledu.
Je to moje naděje
Ó Pane, je moje

Když je všechno temný
A nic se nezdá v pořádku
Není o co stát
A není třeba již bojovat

Nepřestávám přemýšlet nad krutostí tohoto světa
Ale zdá se, že čas smutku, je čas pochopit
Také to mi patří
Ó Pane, je to moje

Když je všechno temné
A zdá se, že nic není v pořádku
Nemusíš v tom zvítězit
A není třeba již bojovat

Kdybych tak jen našel způsob, jak ve svých dnech cítit tvou sladkost!
Láska, která kolem mě září, přece může být taky moje! Ááá!
Tak dej nám odpověď, dals že?
Vždyť víme, co máme dělat
A stále musí být tisíce hlasů, co se snaží…

“Ať se vaše srdce nechvěje. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce jsou mnohé příbytky. Kdyby nebyly, řekl bych vám to. [Neboť] vám jdu připravit místo. A odejduli a připravím vám místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. A kam já jdu, [víte, i] cestu znáte.” Tomáš mu řekl: “Pane, nevíme, kam jdeš. Jak můžeme znát cestu?” Ježíš mu řekl: “Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Jestliže znáte mne, poznáte i mého Otce. A od nynějška ho znáte a viděli jste ho.” Filip mu řekl: “Pane, ukaž nám Otce a to nám stačí.” Ježíš mu řekl: “Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty jsi mne nepoznal? Kdo viděl mne, viděl Otce. Jak můžeš říkat: “Ukaž nám Otce”? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe; Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně; neli, věřte aspoň pro ty skutky. Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které činím já, a bude činit ještě větší skutky než tyto, neboť já jdu k Otci. A oč byste požádali v mém jménu, to učiním, aby byl Otec oslaven v Synu. Požádáteli [mne] o něco v mém jménu, já to učiním.”
Jan 14:1-14 CSP

On neušetřil vlastního Syna, ale za nás za všecky ho vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno? Římanům 8:32 CSP

Pojďte, navraťme se k Hospodinu, protože on rozsápal, on nás i vyléčí. Zranil, on nás i obváže. Po dvou dnech nás oživí, třetího dne nám dá povstat, abychom žili před ním. Poznejme, usilujme poznat Hospodina! Vyjde jistě jako jitřenka, přijde k nám jako déšť, jako jarní déšť, který zavlažuje zemi. (Ozeáš 6:1-3 CSP)

Izrael je Hospodinem zachráněn věčnou spásou. Nebudete se stydět a nebudete zahanbeni na věky věků. Neboť toto praví Hospodin, jenž stvořil nebesa, on je Bůh, který vytvořil zemi a připravil ji, on ji upevnil, nestvořil ji zbytečně, vytvořil ji k bydlení: Já jsem Hospodin a jiného není. Nemluvil jsem tajně v temném místě země, neřekl jsem potomstvu Jákobovu zbytečně: Hledejte mě. Já, Hospodin, mluvím spravedlnost, oznamuji přímost. Shromážděte se a přijďte, přibližte se spolu, uprchlíci z národů! Ničemu nerozumějí ti, kdo nosí své dřevěné modly a modlí se k bohu, který nemůže zachránit. Oznamte a předložte fakta, jen ať se spolu poradí. Kdo to odedávna zvěstoval, odedávna to oznamoval? Zdali ne já, Hospodin? Vždyť není jiného Boha kromě mě. Jiný Bůh, spravedlivý a zachraňující, mimo mě není. Obraťte se ke mně a zachraňte se, všechny končiny země, protože já jsem Bůh a jiného není. Při sobě jsem přísahal, z mých úst vyšla spravedlnost, slovo, které se neodvrátí, že přede mnou klesne každé koleno, každý jazyk bude přísahat: Jenom v Hospodinu, řekne, mám spravedlnost a sílu. Přijde až k němu, a všichni, kteří proti němu planou hněvem, se budou stydět. V Hospodinu budou ospravedlněni a jím se bude chlubit všechno potomstvo Izraele. (Izaiáš 45:17-25 CSP)

Kultura Napsat komentář


Napsat komentář:

Váš email nebude zveřejněn. Povinná pole jsou označena *

*
*

Daniel Král