Věřím

Věřím Ti, věřím.
Jdu ke Tvým dveřím.

Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn; bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. (Jan 10:9 CSP)

Davidova meditace. Modlitba, když byl v jeskyni. Můj hlas zní k Hospodinu — o pomoc volám; můj hlas zní k Hospodinu — prosím o smilování. Vylévám před ním svůj nářek, povídám před ním o svém soužení. Když můj duch ve mně umdlévá, ty znáš moji stezku. Na cestě, kterou kráčím, mi nastražili past. Pohleď napravo a uvidíš, že nikdo není na mé straně. Pozbyl jsem svého útočiště, na mé duši nikomu nezáleží. Volám k tobě o pomoc, Hospodine! Říkám: Tys mé útočiště, můj podíl v zemi živých! Věnuj pozornost mému nářku, vždyť jsem velmi zubožený. Vysvoboď mě od mých pronásledovatelů, neboť jsou silnější než já. Vyveď mou duši z vězení, abych vzdával díky tvému jménu. Obklopí mě spravedliví, neboť mi prokazuješ dobro. (Žalmy 142:1-8 CSP)

Vyuč mě, Hospodine, své cestě — chodím ve tvé pravdě. Soustřeď mé srdce, abych se bál tvého jména! Budu ti vzdávat chválu celým srdcem, Panovníku, můj Bože, navěky budu oslavovat tvé jméno, protože je nade mnou tvé velké milosrdenství. Mou duši jsi vysvobodil z nejhlubšího podsvětí. Bože, povstávají proti mně domýšlivci, pospolitost násilníků mi usiluje o život, o tobě nepřemýšlejí. Ale ty jsi, Panovníku, Bůh soucitný a milostivý, pomalý k hněvu, hojný v milosrdenství a věrnosti. Pohleď na mě a smiluj se nade mnou! Dej svou sílu svému otroku, zachraň syna své služebnice! Učiň pro mě znamení k dobrému! Ti, kdo mě nenávidí, to uvidí a zastydí se — vždyť ty, Hospodine, mi pomůžeš a potěšíš mě! (Žalmy 86:11-17 CSP)


Hudba a poezie Napsat komentář


Napsat komentář:

Váš email nebude zveřejněn. Povinná pole jsou označena *

*
*

Daniel Král