Zaseknutej blesk

Zasekl se blesk,
na hromosvodu.
Ztratil tam svůj lesk,
stydí se domů……všichni zhřešili a postrádají Boží slávu, ale jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši. (CSP Římanům 3:23-24)

Toto praví Hospodin zástupů: Hle, zachráním svůj lid ze země východní i ze země na západ slunce, přivedu je a budou bydlet v Jeruzalémě. Budou mým lidem a já budu jejich Bohem, věrně a spravedlivě. Toto praví Hospodin zástupů: Posilněte své ruce, vy, kteří jste v těchto dnech slyšeli tato slova z úst proroků, v den, kdy byly položeny základy domu Hospodina zástupů, aby byl znovu postaven chrám. Neboť před oněmi dny nebylo mzdy pro člověka ani mzdy pro zvíře nebylo, a ten, kdo vycházel a vcházel, neměl pokoj od protivníka, protože jsem poštval všechny lidi jednoho proti druhému. Nyní však nebudu jednat s ostatkem tohoto lidu jako v dřívějších dnech, je výrok Hospodina zástupů. Neboť setbě se bude dařit, réva vydá plody, země vydá úrodu a nebesa dají rosu. To všechno dám do vlastnictví ostatku tohoto lidu. I stane se, že jako jste byli mezi národy kletbou, dome judský a dome izraelský, tak vás zachráním a budete požehnáním. Nebojte se, posilněte své ruce. Neboť toto praví Hospodin zástupů: Jako jsem měl v úmyslu naložit s vámi zle, když mě vaši otcové podněcovali ke hněvu, praví Hospodin zástupů, a neslitoval jsem se, tak mám zase v těchto dnech v úmyslu prokázat Jeruzalému a domu judskému dobro. Nebojte se! Toto jsou věci, které konejte: Mluvte pravdu každý se svým bližním, pravdu a pokojný soud vynášejte ve svých branách. Nikdo ať nezamýšlí ve svém srdci zlo proti svému bližnímu a nemilujte lživou přísahu, neboť toto všechno nenávidím, je Hospodinův výrok. (Zachariáš 8:7-17 )


Hudba a poezie Napsat komentář


Napsat komentář:

Váš email nebude zveřejněn. Povinná pole jsou označena *

*
*

Daniel Král