nofollow! nevstupovat! NO ENTRY! FORBIDDEN!
Automatically translated web. NOTE: Automatic translation is often misleading or incorrect. Some functions may not works.

Automaticky přeloženo:  Tento překlad může být chybný nebo zavádějící!  Některé funkce nemusejí fungovat.

Hlupák!

V běsu i žalu, v zákopu chcíp,
ženu svou nepoznal, než válku líp.
Někdo pak měl tu čest – se narodit židem,
v době té, kdy bylo lepší, rodit se rovnou nad vlastním hrobem…
Já jsem však hlupák! A v žádostech naříkám!
Vždyť v hubě mám med a vínem se zalykám!

Pláč 3,37–39 (ČSP): Je někdo, kdo řekl a stalo se, když to Panovník nepřikázal? Cožpak zlé věci i dobro nevychází z úst Nejvyššího? Co si má co stěžovat živý člověk na trest za svoje hříchy?

Pláč Jeremiášův 3:37-39 (EKU): Kdo řekne a stane se, když Panovník nepřikázal? Nevychází z úst Nejvyššího zlé i dobré? Na co si může člověk naříkat, pokud žije? Ať si muž naříká na své hříchy.

Slovo, které mluvil prorok Jeremjáš k Bárukovi, synu Nerijášovu, když zapisoval tato slova z Jeremjášových úst do knihy, ve čtvrtém roce vlády judského krále Jójakíma, syna Jóšijášova: Toto praví Hospodin, Bůh Izraele, o tobě, Báruku: Říkáš: Běda mi, neboť Hospodin přidal k mé bolesti žal. Jsem unaven svým vzdycháním a upokojení nenacházím. Řekni mu toto: Takto praví Hospodin: Hle, co jsem vystavěl, bořím, co jsem zasadil, vyvracím — celou tuto zemi. Hledáš pro sebe velké věci? Nehledej! Protože hle, přivedu zlo na každé tělo, je Hospodinův výrok, ale tobě dám tvou duši za kořist na každém místě, kamkoliv půjdeš. (CSP Jeremiáš 45:1-5)

Jeremjáš 31,28 (ČSP): Stane se, že tak, jako jsem nad nimi bděl, aby byli vyvráceni, zničeni, pobořeni, vyhubeni a aby jim bylo zlo učiněno, tak nad nimi budu bdít, aby byli zbudováni a zasazeni, je Hospodinův výrok.

Marka 16,14–20 (ČSP): Nakonec se ukázal Jedenácti, když byli u stolu; pokáral jejich nevěru a tvrdost srdce, protože neuvěřili těm, kteří ho spatřili vzkříšeného [z mrtvých]. A řekl jim: „Jděte do celého světa a vyhlašte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude zachráněn. Kdo neuvěří, bude odsouzen. Tato znamení budou doprovázet ty, kteří uvěří: V mém jménu budou vyhánět démony, budou mluvit novými jazyky, budou brát hady do rukou a vypijí-li něco smrtelného, nijak jim to neublíží. Na nemocné budou vzkládat ruce a budou se mít dobře.“ Potom, když jim to pověděl, byl Pán Ježíš vzat vzhůru do nebe a posadil se po pravici Boží. Oni vyšli a vyhlásili všude evangelium, Pán pracoval s nimi a potvrzoval to slovo znameními, která je doprovázela. [Amen.]


 
Hudba a poezie Napsat komentář


Napsat komentář:

Váš email nebude zveřejněn. Povinná pole jsou označena *

*
*

    Nedávné fotky a kreslení: