nofollow! nevstupovat! NO ENTRY! FORBIDDEN!
Automatically translated web. NOTE: Automatic translation is often misleading or incorrect. Some functions may not works.

Automaticky přeloženo:  Tento překlad může být chybný nebo zavádějící!  Některé funkce nemusejí fungovat.

Umíněnec

Jsem vůči Bohu jak malý dítě,
když tebe chci přesto, že nedal mi tě…
Ostatní odmítám, jsem mrzutý, smutný,
dětinsky nechápu, co všechno je nutný…A řekl mi: „Stalo se. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Já dám žíznivému zadarmo napít z pramene vody života. (CSP Zjevení 21:6)

Kazatel 7,1–8 (ČSP): Dobré jméno je nad dobrý olej a den smrti nad den  narození. Lepší je jít do domu smutku než jít do domu hodování, v němž je konec každého člověka. Živý ať si to vezme k srdci. Je lepší mrzutost než smích, protože zatímco tvář je zachmuřená, srdci se vede dobře. Srdce moudrých je v domě smutku, ale srdce hlupáků v domě radosti. Je lepší poslouchat napomenutí moudrého, než když člověk poslouchá zpěv hlupáků. Neboť jako praskot trní pod hrncem, tak zní smích hlupáka. Také toto je marnost. Vždyť útlak dělá z moudrého potřeštěnce a dar ničí srdce. Je lepší konec jednání než jeho počátek.

A z dálky uviděl fíkovník, který měl listí, a přišel, zdali na něm něco nenalezne. Když k němu přišel, nenalezl nic, jen listí; nebylo totiž období fíků. I řekl mu: „Ať již navěky z tebe nikdo ovoce nejí!“ A jeho učedníci to slyšeli. A přišli do Jeruzaléma. Vešel do chrámu a začal vyhánět ty, kteří v chrámu prodávali a kupovali, a zpřevracel stoly směnárníků a sedadla prodavačů holubů. A nedovoloval, aby někdo skrze chrám pronesl nějaké zboží. Učil a říkal jim: „Což není napsáno: ‚Můj dům bude nazván domem modlitby pro všechny národy‘? Vy jste jej však učinili jeskyní lupičů.“ Uslyšeli to velekněží a učitelé Zákona a hledali, jak by ho zahubili, neboť se ho báli; celý ten zástup byl totiž nad jeho učením ohromen. Když nastal večer, vycházeli ven z města. A když šli ráno kolem, uviděli ten fíkovník uschlý od kořenů. Petr se rozpomenul a řekl mu: „Rabbi, hleď, ten fíkovník, který jsi proklel, je uschlý.“ Ježíš jim na to řekl: „Mějte víru Boží. Amen, pravím vám, že kdo by řekl této hoře: ‚Zvedni se a vrhni se do moře‘ a nezapochyboval by ve svém srdci, ale věřil by, že co říká, se děje, bude to mít. (CSP Marek 11:13-23)


bible


 
Hudba a poezie Napsat komentář


Napsat komentář:

Váš email nebude zveřejněn. Povinná pole jsou označena *

*
*

    Nedávné fotky a kreslení: